Moja Crvena Zvezda
Arhiva

Trifunović se ne miri sa promašajem

Miloš Trifunović

Pro­šla su već tri da­na od me­ča, ali Mi­loš Tri­fu­no­vić još ne mo­že da se po­mi­ri sa pro­ma­ša­jem iz 60. mi­nu­ta u me­ču pro­tiv Ja­vo­ra. Naj­bo­lji stre­lac Cr­ve­ne zve­zde je sa dva-tri me­tra udar­cem gla­vom, iako je gol bio pra­zan i ni­ko ga ni­je ome­tao, po­go­dio sta­ti­vu!?

„Da se ne po­ve­ru­je šta sam pro­ma­šio. Ne ve­ru­jem da ću u ka­ri­je­ri ima­ti bo­lju pri­li­ku za gol… Bio sam ube­đen da ću da­ti gol. Ka­da je lop­ta po­go­di­la jed­nu, pa dru­gu sta­ti­vu, mo­gao sam sa­mo da se uhva­tim za gla­vu. Na svu sre­ću, ipak, do­šli smo na kra­ju do po­be­de“, is­ta­kao je Tri­fu­no­vić o pro­ma­ša­ju, mo­že se re­ći, se­zo­ne.

Na­pa­dač cr­ve­no-be­lih za­hval­nost du­gu­je An­dri­ji Ka­lu­đe­ro­vi­ću, ko­ji je u 93. mi­nu­tu do­neo po­be­du.

„Hva­la Ka­lu­đe­ro­vi­ću što mi je vra­tio ras­po­lo­že­nje. Da ni­smo po­be­di­li ne znam ka­ko bih pod­neo taj pro­ma­šaj. Va­žni su nam bo­do­vi u sva­kom me­ču, a kiks u tom me­ču bi nam stvo­ri ve­li­ke pro­ble­me.“

Upr­kos sve­mu, Tri­fu­no­vić pri­zna­je da je imao be­sa­nu noć.

„Sla­bo sam spa­vao… Do­bio sam, ipak, po­dr­šku od svih. Go­vo­ri­li su mi da ni­šta ni­je stra­šno, da ži­vot ide da­lje. Na­dam se da će mi se ovaj pro­ma­šaj vra­ti­ti u ne­koj na­red­noj utak­mi­ci…“

Da je za­tre­sao mre­žu Iva­nji­ča­ni­ma za­dr­žao bi čel­nu po­zi­ci­ju na li­sti stre­la­ca, ova­ko su­sti­gao ga je Bra­zi­lac Kleo.

„Ni­je mi, za­i­sta, va­žno ko­li­ko ću po­sti­ći go­lo­va, već sa­mo da Zve­zda po­be­đu­je. Na­sta­vi­li smo na­šu se­ri­ju, ve­ru­jem da će­mo bi­ti uspe­šni u Kra­lje­vu u kup–utak­mi­ci. Že­lja je da od­bra­ni­mo tro­fej, a Slo­ga je pr­va pre­pre­ka na tom pu­tu, ko­ju mo­ra­mo da pre­sko­či­mo“, na­po­me­nuo je Mi­loš Tri­fu­no­vić.

„Žurnal“, D.P.

Povezane vesti