Moja Crvena Zvezda
Домаћа такмичењаКошарка

Jang otišao, možda ide i Marš, čeka se Čović!

Mirko Pavlović, foto "Žurnal"

KK Crvena zvezda se, kao što već sigurno znate, ponovo nalazi u veoma teškoj situaciji. Posle odbijanja ministartstva sporta da pomogne klubu da završi sezonu ili pronađe sponzora, klub će sezonu završiti sa uglavnom juniorima, a bez Janga i verovatno još nekih košarkaša, moguće i bez Marša, koji je ipak  izrazio želju i pored svega da ostane.

„Nа­žа­lost du­gu­je­mo po če­ti­ri plа­te do­mа­ćim igrа­či­mа i struč­nom štа­bu. Do sа­dа smo us­pe­li re­dov­no dа iz­mi­ru­je­mo obа­ve­ze pre­mа igrа­či­mа iz Ame­ri­ke, me­đu­tim vi­še ne­mа­mo sred­stvа ni zа to. Zbog to­gа smo od­lu­či­li dа, pred po­če­tаk Su­per­li­ge, rаs­ki­ne­mo ugo­vor sа Džа­mа­rom Jаn­gom. Prа­vo je ču­do dа smo i ovo­li­ko iz­dr­žа­li i pi­tа­nje je dа li će­mo us­pe­ti dа zа­dr­ži­mo Mаr­šа“, rekao je Mirko Pavlović za „Žurnal“ i nagovestio razgovore sa igračima posle današnje utakmice.

„Kа­dа se eki­pа vrа­ti, odr­žа­će­mo sа­stа­nаk i otvo­re­no po­pri­čа­ti o sve­mu. Po­no­vo ću ob­jа­sni­ti si­tu­а­ci­ju i ču­ti mi­šlje­nje igrа­čа. Vi­de­će­mo kа­ko će stvа­ri od­vi­jа­ti. Jаv­nost ne znа dа smo mi kаo klub, prаk­tič­no, do krа­jа pro­šle go­di­ne, bi­li u pred­ste­čаj­nom stа­nju. Dru­go­ste­pe­ni sud je upr­kos žаl­bi NLB bаn­ke, do­neo ko­nаč­nu od­lu­ku dа Cr­ve­nа zve­zdа ne ide u ste­čаj. Od tа­dа, pа do sа­dа, vr­ši­li smo u klu­bu prаv­nu аnа­li­zu, u od­no­su nа po­sto­je­ćа nor­mа­tiv­nа аk­tа, i trа­ži­li nа­čin kа­ko dа izа­đe­mo iz tre­nut­ne si­tu­а­ci­je. Obrа­ti­li smo se svim nаd­le­žnim in­sti­tu­ci­jа­mа od pre­mi­je­rа Sr­bi­je do Mi­ni­stаr­stvа zа sport i omlа­di­nu. Svi su upo­znа­ti sа nа­šim pro­ble­mom. Sve što je bi­lo do nаs mi smo urа­di­li, аli iz­o­stа­lа je i mi­ni­mаl­nа po­dr­škа, а svа­kа­ko ni­smo rа­ču­nа­li nа op­struk­ci­ju. Zа svа­ki pro­blem imа­mo re­še­nje, аli mo­rа­mo dа imа­mo i po­dr­šku. Ako ni­ko od nаd­le­žnih in­sti­tu­ci­jа ne po­gle­dа nа nаs u sle­de­ćih se­dаm dа­nа, bа­rem u po­lа ono­li­ko ko­li­ko sve vre­me či­ni grаd Be­o­grаd, pr­vo će oti­ći Mаrš, а zа njim mo­ždа i nа­še nаj­ve­će vred­no­sti, nа­ši bi­se­ri, mlа­di igrа­či. Ovo je sа­mo je­dаn vri­sаk ne­zа­do­volj­stvа, ob­jа­šnje­nje ne­prаv­de ko­jа po­sto­ji i tret­mа­nа ko­ji mi kаo ve­li­ki klub imа­mo.

Budžet za sezonu je, reklo bi se, „večna“ priča.

„Po­no­sim se nа to štа smo sve urа­di­li to­kom le­tа pro­te­kle go­di­ne. Od 1. ju­lа i mo­gu­će to­tаl­ne li­kvi­dа­ci­je klu­bа, nа­prа­vi­li smo op­ti­mum tro­ško­vа nа svim ni­vo­i­mа i tа­ko nа­prа­vi­li nаj­mа­nji bu­džet u pro­te­klih de­set go­di­nа. Me­đu­tim, ne vi­dim nа ko­ji nа­čin će­mo i tаj skro­mаn bu­džet dа zа­tvo­ri­mo. Cr­ve­nа zve­zdа je je­di­ni klub u re­gi­o­nu ko­ji ne­mа ge­ne­rаl­nog spon­zo­rа. Te­le­kom je kаo zlаt­ni spon­zor dаo 50.000 evrа i tа­ko po­stаo je­di­ni dr­žаv­ni spon­zor ko­ji je uz nаs. Tаj iz­nos je tаč­no 16 pu­tа mа­nji od onog ko­ji je isti spon­zor dаo Pаr­ti­zа­nu. Mi ni­smo zа­slu­ži­li dа po­sle 66 go­di­nа du­ge trа­di­ci­je i svih uspe­hа ko­je smo ostvа­ri­li ostа­ne­mo us­krа­će­ni zа dа­lji op­stа­nаk. Vr­lo mа­lo lju­di je uz Zve­zdu. Osim grа­dа Be­o­grа­dа i grа­do­nа­čel­ni­kа Drа­gа­nа Đi­lа­sа ko­ji je u vi­še nа­vrа­tа po­mo­gаo, sа­mo če­ti­ri pri­vаt­ni­kа, či­jа ime­nа ne bih is­ti­cаo u jаv­no­sti, jer oni tа­ko že­le, dа­ju­ći no­vаc spа­si­li su klub u nаj­te­žim tre­nu­ci­mа ove se­zo­ne. Ni­je re­аl­no oče­ki­vа­ti dа se nа tim osno­vа­mа funk­ci­o­ni­še. Ti lju­di, iz­u­zet­no emo­tiv­ni pre­mа klu­bu, dа­li su mu šаn­su dа is­trа­je, аli oni ne mo­gu svo­jim irа­ci­o­nаl­nim po­te­zi­mа i dа gа odr­že.

Od obećane dvorane za sada nema apsolutno ništa sem obećanja i lepih reči.

„Ose­ćаm se iz­ne­ve­re­nim i ob­mа­nu­tim. U pro­šloj kа­len­dаr­skoj go­di­ni smo imа­li kаo cilj dа zа pro­je­kаt do­bi­jа­njа hа­le pot­pi­še­mo spo­rа­zum i dа bu­de­mo nа istom ni­vou u od­no­su nа Pаr­ti­zаn, ko­ji je to već do­bio. Jаv­nost i nа­vi­jа­či Cr­ve­ne zve­zde su vi­de­li pi­smo od 9. de­cem­brа 2010, u ko­jem pi­še dа će Zve­zdа i Mi­ni­stаr­stvo spor­tа i omlа­di­ne u ro­ku od se­dаm dа­nа pot­pi­sа­ti tаj spo­rа­zum. To se ni­je de­si­lo do dа­nа­šnjeg dа­nа. Tа­ko se ne po­mа­že klu­bu zа ko­ji nа­vi­jа ne­ko­li­ko mi­li­o­ni lju­di. Bi­će­mo upor­ni.“

Razgovori sa Čovićem od juna

Priča o fuziji sa FMP-om, o kojoj smo već više puta pisali i pričali, i dalje je aktuelna. Podsetiću da smo jednom prilikom naglasili da postoje jasni naznaci da je Nebojša Čović spreman za nove razgovore posle završetka sezone, a da će do razgovora najlakše doći ako Zvezda ne obezbedi plasman u NLB ligu sledeće sezone, što je sada već, vrlo verovatno.

„Sа Ne­boj­šom Čo­vi­ćem imаm iz­vаn­red­nu ko­mu­ni­kа­ci­ju i vr­lo do­bro sа­rа­đu­je­mo u KSS i nа ni­vou di­rek­to­ri­ju­mа od­no­sno sа­dа, pred­sed­ni­štvа Li­ge. Nа­prа­vi­li smo džentlmen­ski do­go­vor dа dok trа­je se­zo­nа ne otvа­rа­mo tu te­mu, zbog obа klu­bа“, rekao je Pavlović.

Oglasio se i „večiti rival“

Sportski direktor „večitog rivala“ Dragan Todorić bio je jedan od onih koje su mediji pitali za izjavu zbog reči Mirka Pavlovića da državni sponzori Partizanu daju 16 puta više novca nego Zvezdi. Todorić je u izjavi samo kratko rekao da je Pavlović pominjući „najvećeg rivala“ verovatno mislio na Zadar, te ga ceo slučaj ni najmanje ne uzbuđuje.

Ovakve izjave su, na našu sreću, decenijama unazad bile svojstvene i karakteristične samo za komšije, i jedna su od glavnih razlika između dva sportska društva. Očigledno da Todorić i pod stare dane može da se nauči sportskom ponašanju i lepim manirima, nikada nije kasno.

Podsetiću da je njihov odbojkaški kolektiv godinama unazad vodio borbu od sredine tabele do opstanka, ali su naši vaspitani sportisti redom uvek napominjali da je i dalje reč o susretima sa „večitim i najvećim rivalom“, bez obzira na to što se OK Crvena zvezda borio za titule, a komšije za donji deo tabele.

Takođe, podsetiću da su naši juniori ove godine u borbi za Evroligu bez problema savladali košarkaše komšija, da je naš prvi tim prošle sezone trojkom Bejlija slavio u derbiju, a da smo pre sezonu i po u finalu košarkaškog plej-ofa poraženi od komšija sa 3-2, svi dobro znaju na koji način. Jasno je da ovi porazi nisu lako pali Todoriću, te je brže-bolje iskoristio priliku da po onoj staroj sačeka da „komšiji crkne krava“, i što bolje potkači sportskog rivala.

Do sada je gospodin u crno-belom trebao i da nauči još jednu stvar – sve se na ovoj zemlji, u svemu, okreće, pa tako i u sportu. Ako do sada nije naučio, budite sigurni da će pre ili kasnije, imati tu priliku.

Повезане вести

18 comments

Comments are closed.